CÔNG TY 24H

Cho thuê đăng nhóm bài viết quảng bá sp/dv, share link trên các nhóm kiểm duyệt khắt khe

Chúng tôi đang cho thuê đăng nhóm các bài viết quảng bá sản phẩm/dịch vụ, và share link sự kiện trên các nhóm có kiểm duyệt khắt khe.

Chúng tôi đang cho thuê đăng nhóm các bài viết quảng bá sản phẩm/dịch vụ, và share link sự kiện trên các nhóm có kiểm duyệt khắt khe. Được tính theo từng bài viết + cũng như từng link bài viết được share. Có 2 gói: Gói 1: Có giá trị trong vòng 1 tháng, đăng lên trong vòng 1 tháng, xóa bởi quản trị viên. Gói 2: Đăng lên sẽ được giữ vĩnh viễn. (không bao giờ xóa) Các gói và giá sẽ được tính tùy theo số lượng thành viên và chất lượng nhóm. Giá gói đăng lên vĩnh viễn sẽ có giá cao hơn gấp khoảng 10 lần giá của gói đăng giữ trong 1 tháng. Phù hợp: Các cá nhân hoặc đơn vị cần đẩy mạnh truyền thông, cũng như các sự kiện nổi bật theo tháng. Tăng doanh số khi viết content nội dung hay hấp dẫn. Tăng theo dõi khi uy tín. Tiếp cận những khách hàng chưa bao giờ biết đến sản phẩm/dịch vụ hay công ty của bạn. Cho phép up top, comment bình luận ngôn ngữ chuẩn mực phù hợp. (Không cho thuê, nghiêm cấm đối với những mặt hàng cấm) Liên hệ: https://congty24h.com/p/lien-he.html

Được tính theo từng bài viết + cũng như từng link bài viết được share.

Có 2 gói:

Gói 1: Có giá trị trong vòng 1 tháng, đăng lên trong vòng 1 tháng, xóa bởi quản trị viên.

Gói 2: Đăng lên sẽ được giữ vĩnh viễn. (không bao giờ xóa)

Các gói và giá sẽ được tính tùy theo số lượng thành viên và chất lượng nhóm.

Giá gói đăng lên vĩnh viễn sẽ có giá cao hơn gấp khoảng 10 lần giá của gói đăng giữ trong 1 tháng.

Phù hợp:

Các cá nhân hoặc đơn vị cần đẩy mạnh truyền thông, cũng như các sự kiện nổi bật theo tháng.

Tăng doanh số khi viết content nội dung hay hấp dẫn.

Tăng theo dõi khi uy tín.

Tiếp cận những khách hàng chưa bao giờ biết đến sản phẩm/dịch vụ hay công ty của bạn.

Cho phép up top, comment bình luận ngôn ngữ chuẩn mực phù hợp.

(Không cho thuê, nghiêm cấm đối với những mặt hàng cấm)

Liên hệ: